Klauzula Informacyjna
 1. Administratorem Twoich danych jest Szkoła Języków Obcych Europa Bartłomiej Wągrowski Kamilla Kondratowicz s.c. z siedzibą w Kołobrzegu, ul. Łopuskiego 23, 78-100 Kołobrzeg, NIP 6711722400.
 2. Skontaktować się z nami można tradycyjnie, pisząc do nas na adres siedziby Spółki, mailowo (bartek@szkolaeuropa.pl) i telefonicznie (943540207).
 3. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest:
  – zawarcie i realizacja umowy pomiędzy Tobą a Administratorem, zwana dalej „umową”, dla której przetwarzanie Twoich danych jest niezbędne (wymagamy od Ciebie podania danych osobowych: imię i nazwisko, adres zamieszkania, telefon. Jeśli wymagają tego przepisy prawa, możemy wymagać od Ciebie podania innych danych osobowych na przykład ze względu na przepisy rachunkowe, podatkowe) – art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
  – obowiązki prawne spółki (wynikające na przykład z prawa rachunkowego, podatkowego) – art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
  – prawnie uzasadniony interes realizowany przez Spółkę (prowadzenie analizy wyników działalności gospodarczej) – art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
 4. Podanie danych osobowych w celu zawarcia i realizacji umowy nie jest obowiązkowe, jednakże ich niepodanie spowoduje, że zawarcie i realizacja umowy staną się niemożliwe.
 5. Administrator przekaże Twoje dane następującym kategoriom odbiorców: upoważnieni pracownicy spółki cywilnej oraz inne osoby działające z upoważnienia spółki, podmioty związane ze wsparciem prawnym, rachunkowym i podatkowym.
 6. Administrator nie zamierza przekazywać Twoich danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
 7. W oparciu o Twoje dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Ciebie zaumatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania
 8.  Przechowujemy Twoje dane osobowe:
  A) przez czas obowiązywania umowy zawartej z Tobą, a także po jej zakończeniu w celach:
  – dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami w związku z wykonaniem umowy,
  – wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych,
  – archiwizacyjnych,
  – maksymalnie przez okres 10 lat od dnia zakończenia wykonania umowy;
  B) do czasu wypełnienia zobowiązań prawnych ciążących na Spółce w związku z prowadzeniem działalności i realizacją zawartych umów w przypadku przetwarzania danych na tej podstawie,
  C) do czasu wypełniania prawnie uzasadnionych interesów Spółki stanowiących podstawę tego przetwarzania lub do czasu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu wobec tego przetwarzania, o ile nie wystąpią prawnie uzasadnione podstawy takiego przetwarzania.
 9. Masz prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia i usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania danych, a także do złożenia skargi do organu nadzorczego.
 10. Przysługuje Ci prawo sprzeciwu wobec przetwarzania przez Spółkę danych jeśli zgłosisz umotywowany swoją szczególną sytuacją sprzeciw względem przetwarzania swoich danych, a dane przetwarzane są przez Spółkę w oparciu o uzasadniony interes spółki, spółka uwzględni sprzeciw, o ile nie będą istniały inne, przeważające prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania.